CÁC HIỆP ĐỊNH QUAN TRỌNG ĐÃ KÝ KẾT:

- 6/19​77: Hiệp định khung về hợp tác kinh tế, khoa học, công nghệ.

- 7/1992: Hiệp định khung về hợp tác phát triển hai nước.

- 8/1993: Hiệp định về nguyên tắc và thủ tục cho hợp tác phát triển giữa hai nước.

- 8/1993: Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư.

- 1994: Hiệp định xoá nợ Chính phủ (330 triệu DKK) và giảm 50% nợ thương mại (9,4 triệu USD trên tổng số 18,8 triệu USD).

- 1995: Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

- 1997: Hiệp định vận chuyển hàng không.

- 2003: H​iệp định hợp tác về nuôi con nuôi.

- 4/2007: Hiệp định khun​g về Chương trình tín dụng hỗn hợp Đan Mạch dành cho Việt Nam.

- 6/2008: Hiệp định khung về Chương trình thí điểm hợp tác nghiên cứu khoa học-công nghệ giai đoạn 2008-2010.

- 3/2011: Hiệp định khung về Chương trình hợp tác nghiên cứu giai đoạn 2011-2013.

- 9/9/2011: Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ về Chương trình hợp tác phát triển trong lĩnh vực văn hóa.

- 11/2011: Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh.​​

- 11/2012: Hiệp định hợp tác phát triển về chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam giai đoạn 2013-2015.

- 9/2013: Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện​ Việt Nam - Đan Mạch.

- 12/2017: Hiệp định hợp tác phát triển về Chương trình Đối tác năng lượng Việt Nam - Đan Mạch 2017-2020.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​