CÁC HIỆP ĐỊNH QUAN TRỌNG ĐÃ KÝ KẾT:

- 6/19​77: Hiệp định khung về hợp tác kinh tế, khoa học, công nghệ

- 7/1992: Hiệp định khung về Hợp tác phát triển hai nước

- 8/1993: Hiệp định về nguyên tắc và thủ tục cho hợp tác phát triển giữa hai nước

- 8/1993: Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư

- 1994: Hiệp định xoá nợ chính phủ (330 triệu DKK) và giảm 50% nợ thương mại (9,4 triệu USD trên tổng số 18,8 triệu USD)

- 1995: Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

- 1997: Hiệp định vận chuyển hàng không

- 4/2007: Hiệp định khun​g về Chương trình tín dụng hỗn hợp Đan Mạch dành cho Việt Nam

- 9/9/2011: Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ về Chương trình hợp tác phát triển trong lĩnh vực văn hóa

- 11/2011: Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh.​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​